False

FRI FAUNAPASSASJE FOR FISK OG SMÅDYR I KORREBORG BÆK

Sammen med Viborg kommune har vi gjennomført et naturrestaureringsprosjekt i Korreborg Bæk i Danmark.

 

Prosjektet ligger ved Bro Mølle sør for Vejrumbro. Tidligere har det vært en vannmølle på stedet, som har oppdemmet vannet og dermed skapt en barriere for faunapassasjen i området. Vannmøllen er for lengst borte, mens demningen har fått stå til våren 2021.

Prosjektet har hatt som mål å skape en fri faunapassasje i Korreborg Bæk. Nå kan blant annet ørret, ål og niøyer fra Nørreå trekke opp i Korreborg Bæk for å gyte. Realiseringen av prosjektet var delt i to faser, og EnviDan har vært byggherrerådgiver i begge fasene.

Den første fasen bestod av riving av bygninger og fjerning av befestede områder. Den andre fasen hadde fokus på elverestaurering.

Rivingen begynte i januar 2021 og varte i 3 måneder. Deretter ble det laget plass så det nye bekkeløpet til Korreborg Bæk kunne etableres.

I løpet av mai ble det derfor etablert et nytt, slynget bekkeløp på 338 meter. Det nye vannløpet sikrer fri faunapassasje samtidig som det skaper nye gyte- og oppvekstmuligheter for bekkens dyreliv. I tillegg har det gitt landskapet i området et stort løft, da gamle og forfalne bygninger er erstattet med natur og grøntområder.

Prosjektet har inkludert en rekke tverrfaglige kompetanser innen biologi og hydraulikk til riving, forurenset grunn og geoteknikk.

Kasper Abildtrup  Rasmussen

KONTAKT MEG
FOR MER INFO!

Kasper Abildtrup Rasmussen

+45 40 42 82 75