False

BYUTVIKLING I KØGE NORD SKAPER MER NATUR OG ØKER BIOLOGISK MANGFOLD

I et tverrfaglig samarbeid har EnviDan sammen med landskapsarkitektfirmaet Schønherr skapt grønn byggemodning, grobunn for økt biologisk mangfold og innovative renseløsninger for KLAR Forsyning nord for Køge.

Køge kommune har avsatt et område på omtrent 130 hektar i den nordlige delen av kommunen til et nytt og bærekraftig utviklingsområde til bolig og næringsliv. Visjonen er at Køge Nord skal være hovedstadens nye bærekraftige bydel, hvor blå og grønne områder og korridorer skal fungere som «grønn byggemodning», som foruten å skape bynatur også gir de kommende byggefeltene merverdi.

KLAR Forsyning arbeider med å etablere multifunksjonelle, rekreasjonsmessige regnvannsløsninger med høy rensegrad for å bidra til å oppfylle Køge kommunes visjon og for å overholde miljøkrav, hvor det har vært spesielt fokus på å begrense fosforutslipp til de to vannløpene, Skensved Å og Snogebækken på grunn av et nedstrøms Natura2000-område.

I den forbindelse har EnviDan fungert som totalrådgiver sammen med Schønherr, og designet og prosjektert samt ført tilsyn med etablering av alle regn- og spillvannsanlegg i tett samarbeid med KLAR Forsyning og entreprenøren Tscherning.

En byggeprosess i flere etapper

Det er planlagt tre etapper med 6–8 delområder, hvorav fire er anlagt, deriblant området nord for den nye stasjonen. Her samles regnvannet opp til rensing med ny renseløsning i Det Grønne Strøg, som på en snever plass, blant høye kvadratmeterpriser, utgjør et samlet volum på ca. 3.000 m3. Anlegget består av fem sammenkoblede bassenger, som gjennom en kombinasjon av Sedipipes og plantede sandfiltre sikrer nødvendig effektiv forsinkelse og rensing, som er spesielt rettet mot fosforfjerning. Disse anleggene ble levert i september 2020.

I den andre enden av prosjektområdet (industriområdet) er det planlagt og prosjektert et tørt, grønt basseng, en transportkorridor og to større anlagte våtmarker som skal ta imot vei- og plassvann fra det kommende området med transport- og datasentre. Bassengene har et samlet volum på 23.000 m3. Våtmark og diker ble levert henholdsvis sommeren 2020 og sommeren 2021. Regn- og spillvannsledningsarbeider er også prosjektert og utført i hele prosjektområdet.

Siste etappe pågår i det sentrale boligområdet, bestående av løpende planleggingsarbeid, hydrauliske analyser og prosjektering for å koordinere med øvrige anleggsarbeider på best mulig måte. I boligområdet bygges for øyeblikket 2 rensebassenger etter samme løsning som Det Grønne Strøg, samt 10 tørre, lokale forsinkelsesbassenger med rekreasjonselementer, som er prosjektert sammen med Køge kommunes nye vei gjennom boligområdet. Alle nødvendige ledningsnett til regn- og spillvann forventes å bli fullført i løpet av 2021 og 2022.

Fleksibilitet og løpende dialog sikrer en god prosess

EnviDan har utført totalrådgivning i samarbeid med byggherre KLAR Forsyning, landskapsarkitektfirmaet Schønherr og entreprenør Tscherning. Underveis i prosjektet har det blitt arbeidet på flere planleggings- og gjennomføringsfaser i ulike delområder i prosjektområdet på samme tid for å holde tidsplanen og utnytte synergier. Prosjektet krever en løpende dialog med utbyggerne og Køge kommune, så fleksibilitet og oversikt er stikkord for både planleggingen, prosjekteringen og gjennomføringen.

Bilde: Schønherr

Christian  Bjoljahn

KONTAKT MEG
FOR MER INFO!

Christian Bjoljahn

+45 29 91 29 25