False

Detaljregulering for gang- og sykkelveg ved Scanpole Ilseng

24.05.2023

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering, planID 359, i Stange kommune. Planområdet er på ca. 17 i hovedsak innenfor gbnr. 239/18.

 

Bedre trafikksikkerhet.

Hensikten med planen er å bedre trafikksikkerheten. Det skal legges til rette for gang- og sykkelveg sørover fra Linjevegen. Langs jernbanen blir det en midlertidig gang- og sykkelveg frem til dagens kryssing i plan ved Fjellvegen. Linjevegen gjennom planområdet vil bli stengt for allmenn ferdsel.

Scanpole er en av Europas ledende stolpeprodusenter. De har industrivirksomhet på begge sider av Linjevegen. Med anleggsmaskiner som krysser Linjevegen felre ganger om dagen samt tungtransport ut og inn av området er det av sto betydning å få på plass en trafikksikkerløsning for myke trafikanter.

Arealplan:

 

Frist: 16.6.2023

Mer informasjon på kommunens nettside.

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til:

Envidan AS
v/ Hilde Smedstad
his@envidan.no
930 69 363

LAST NED MER INFORMASJON HER