False

Effektivitetsbarometer VA 2020 (foreløpige tall)

25.03.2020

De foreløpige KOSTRA tallene for 2019 er publisert på SSB og EnviDan har analysert dataene og er klare til å levere Effektivitetsbarometer VA 2020 med foreløpige tall.
 
EnviDan har for tredje året på rad utarbeidet en benchmarkrapport, kalt Effektivitetsbarometer VA, som sammenligner nøkkeltall i VA sektoren for din kommune med nabokommuner, din kommunes KOSTRA-gruppe og Norge som helhet. Kommunene kan fritt velge hvem de vil sammenligne seg med. Rapporten har per dags dato over 40 abonnenter som mottar to utgaver i året – en foreløpig rapport i mars og en endelig i juni.

Effektivitetsbarometeret gir mye nyttig informasjon, som særlig mange VA-ledere bruker aktivt i hverdagen og i kartleggingen av kommunens forbedringsområder. For 2020 koster rapporten 15.000 kroner i engangsoppsett per kommune, deretter koster det 6.180 kroner per år per kommune for oppdaterte tall.
 
Produksjons- og distribusjonskostnadene i vannsektoren øker for hvert år som går. Som et resultat av økte drifts- og kapitalkostnader har gjennomsnittlig kostnad på landsbasis økt med 5,3 % per husholdning fra 2018 til 2019. Gjennomsnittlig kostnad per husholdning i 2019 viser en økning på totalt 63 % fra 2012. Tilsvarende tall for avløpssektoren er 13 % økning per husholdning fra 2018 til 2019, og en dobling fra 2012. 
 
Etterslepet på rehabiliteringen av ledningsnettene i Norge er for lengst et faktum. I 2019 hadde vi flere store brudd på vannledninger og mye medieoppmerksomhet knyttet til vannleveranser og lekkasje. Som et resultat av dette slet folk med å komme seg forbi vannmassene til og fra arbeid, fikk kokevarsel på drikkevannet og sist men ikke minst kostet disse ledningsbruddene til sammen millioner av kroner. 


Som følge av gammelt ledningsnett i norske kommuner har vi en gjennomsnittlig beregnet lekkasjeprosent i 2019 på cirka 41 %. I gjennomsnitt kan en norsk kommune ifølge vårt minsteanslag spare omtrent 1,7 millioner kroner per i driftskostnader per år innenfor Vann og Avløp ved å redusere vannlekkasjen til 20 %. Totalt er vårt minimumsanslag at norske kommuner kan spare omtrent 727 millioner kroner per år ved å redusere lekkasjen til 20 %.