False

Effektivitetsbarometer VA 2021

20.05.2021

SSB har publisert de foreløpige KOSTRA-tallene for 2020 og dermed er også årets første utgave av Effektivitetsbarometer VA klar.
 
Effektivitetsbarometer VA er en benchmarkrapport som sammenligner nøkkeltall i vann- og avløpssektoren for din kommune med nabokommuner, din kommunes KOSTRA-gruppe og Norge som helhet. Kommunene kan fritt velge hvem de vil sammenligne seg med. Dette er det fjerde året rapporten produseres og det er allerede over 45 abonnenter som mottar to utgaver i året – en foreløpig rapport når KOSTRA-tallene publiseres i mars og en endelig i juni når de reviderte tallene foreligger fra Statistisk Sentralbyrå.

De foreløpige tallene viser en reduksjon i kostnader per abonnent for både vann og avløp i 2020, med 8,1 % for vann og 2,4 % avløp. Reduserte rentekostnader som følge av coronapandemien er den viktigste bidragsyteren til dette. Det har blitt investert mer i infrastruktur for drikkevann enn for avløpsvann de siste årene og dermed er det også naturlig at vann har den største kostnadsreduksjonen. Samtidig tyder investeringstallene på at kostnadsnivået vil øke i årene som kommer, på tross av at kommunene fikk gjennomført noe mindre investeringer i 2020 enn året før.

Det er bra at kommunene planlegger å investere mer i VA-infrastrukturen fremover. Etterslepet på rehabiliteringen av ledningsnettene i Norge er for lengst et faktum. De siste årene har vi hatt flere store brudd på vannledninger og mye medieoppmerksomhet knyttet til vannleveranser og lekkasje. Som et resultat av dette slet folk med å komme seg forbi vannmassene til og fra arbeid, fikk kokevarsel på drikkevannet og sist, men ikke minst, kostet disse ledningsbruddene til sammen millioner av kroner. Beregnet lekkasjetap for gjennomsnittskommunen var på 41 % i 2020. Dersom den samme gjennomsnittskommunen hadde redusert vanntapet til 20 % kunne de spart omtrent 1,5 millioner kroner per år, med tilhørende lavere gebyrer for abonnentene.

Kommunene gjør en del for å bedre situasjonen, men for de fleste går det ikke fort nok – de foreløpige KOSTRA-tallene viser en gjennomsnittlig rehabiliteringsgrad for vannledningsnettet på 1,1 %. For avløpsnettet er tallet høyere, på rett under 2 %. Vi forventer imidlertid at disse tallene er noe optimistiske – i den foreløpige KOSTRA-rapporteringen mangler det ofte tall fra de kommunene som har rehabilitert minst. Rehabiliteringsgraden bør ligge på minst 2 %. Moderne ledningsnett kan holde i opptil 100 år, og hvis man rehabiliterer 1 % av ledningsnettet i året rekker man å vedlikeholde alt man har i løpet av denne tiden. Samtidig har store deler av det ledningsnettet som allerede finnes så dårlig stand at det ikke vil holde i 100 år og kommunene bygger stadig ut nye områder. Hvis vi skal ta igjen vedlikeholdsetterslepet for å sikre nok, trygt drikkevann og miljømessig håndtering av avløpsvann, samtidig som vi tar høyde for nybygging, må rehabiliteringstakten øke i årene som kommer.

Effektivitetsbarometeret gir mye nyttig informasjon, som særlig mange VA-ledere bruker aktivt i hverdagen. Ved å sammenligne seg med nabokommuner, KOSTRA-gruppen og landsgjennomsnittet på faktorer knyttet til effektivitet i VA-sektoren får kommunen et godt grunnlag for å identifisere forbedringsområdene som vil gi størst effekt, samt gi innbyggere og andre interesserte gode svar på spørsmål om gebyr- og servicenivået. For 2021 koster rapporten 10.000 kroner.