Endringer i KOSTRA-veileder 2019

06.11.2018

Det er foretatt flere presiseringer for VA-tjenestene i hovedveilederen for 2019. Den viktigste presiseringen er at kommuner som renser septik/slam fra private avløpsanlegg på eget renseanlegg må regnskapsføre behandlingsutgiften på funksjon 354 med motpost art 690 på funksjon 350. Denne og de fleste øvrige presiseringene er etter innspill fra oss i EnviDan Momentum.

I oversikten under er endringer fra 2018 markert med rød farge:

Funksjonskontoplanen:

340 Produksjon av vann

 • Vanninntak, filtrering/rensing
 • Eventuelt kjøp av vann
 • Filtrering/rensing
 • Vannprøver

345 Distribusjon av vann

 • Pumpestasjoner
 • Trykkbassenger
 • Ledningsnett
 • Gebyrer for kommunal vannforsyning

350 Avløpsrensing

 • Renseanlegg og utløp
 • Vannprøver av avløpsvannet (på- og/eller utslipp)
 • Håndtering av restprodukter (slam og vann).
 • Eventuelt kjøp av rensing

NB! Kostnadene med behandling av septik skal føres på funksjon 354 og ikke under funksjon 350. Dersom septik/slam fra privat avløpsanlegg leveres kommunens eget renseanlegg, skal inntektene føres på funksjon 350 og kostnadene på funksjon 354.

 

353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann

 • Pumpestasjoner
 • Regnvannsoverløp
 • Ledningsnett (spill- og overvannsnett)
 • Gebyrinntekter på kommunal avløpstjeneste
 • Avløpsgebyrer

354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på små avløpsanlegg

 • Tømming og behandling av slam fra av slamavskillere (septiktank)
 • Samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann og overvann
 • Oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann
 • Privet i tettbygde og spredtbygde strøk
 • Anlegg for tømming av avløpsvann fra bobiler, fritidsbåter m.m.
 • Tømmegebyr for små avløpsanlegg

 

Artskontoplanen:

640 Avgiftspliktige gebyrer

 • Kommunale årsgebyrer (vann, avløp, feiing, renovasjon og slamtømming)
 • Tilknytningsgebyr (vann og avløp)

 

EnviDan Momentum ønsker presiseringene velkommen!

Ketil Endre Pedersen

Vil du vite mer?

Ketil Endre Pedersen

+47 975 04 019