test - /Default.aspx?Id=729">her. Utgangspunktet har vært å gjøre overgangen så effektiv som mulig, både med tanke på innbyggerne og kommunene. Målet for prosjektet var et felles sett med rettferdige, tydelige og fleksible lokale forskrifter og gebyrregulativ for alle selvkostområdene i den nye kommunen. Selvkostområdene omfatter vann, avløp, renovasjon, feiing, slamtømming (VARFS) og private detaljreguleringsplaner, byggesaker og oppmåling (RBO). For VARFS områdene var det essensielt å gjennomføre gode analyser av selvkostfond og anleggsmidlene i de to kommune, dette for å prise selvkosttjenestene riktig både før og etter sammenslåingen.

Et svært sentralt prinsipp i retningslinjene for selvkost er Generasjonsprinsippet. Innenfor VARFS-områdene kan man forvente at brukermassen stort sett er den samme innenfor tidsrammen på fem år som generasjonsprinsippet legger opp til. På den måten kan et overskudd ett år på relativt uproblematisk vis tilbakeføres til den samme brukermassen i løpet av fem år. 

Sammenslåing av Nøtterøy og Tjøme kommune

EnviDan Momentum har bistått nye Færder kommune, som er en sammenslåing av Nøtterøy kommune og Tjøme kommune, med håndteringen av selvkostområdene sine ved kommunesammenslåingen. Du kan lese mer om kommunesammenslåing her. Utgangspunktet har vært å gjøre overgangen så effektiv som mulig, både med tanke på innbyggerne og kommunene. Målet for prosjektet var et felles sett med rettferdige, tydelige og fleksible lokale forskrifter og gebyrregulativ for alle selvkostområdene i den nye kommunen. Selvkostområdene omfatter vann, avløp, renovasjon, feiing, slamtømming (VARFS) og private detaljreguleringsplaner, byggesaker og oppmåling (RBO). For VARFS områdene var det essensielt å gjennomføre gode analyser av selvkostfond og anleggsmidlene i de to kommune, dette for å prise selvkosttjenestene riktig både før og etter sammenslåingen.

Et svært sentralt prinsipp i retningslinjene for selvkost er Generasjonsprinsippet. Innenfor VARFS-områdene kan man forvente at brukermassen stort sett er den samme innenfor tidsrammen på fem år som generasjonsprinsippet legger opp til. På den måten kan et overskudd ett år på relativt uproblematisk vis tilbakeføres til den samme brukermassen i løpet av fem år. 

Dette gjelder ikke nødvendigvis for RBO-områdene, da brukermassen kan være forskjellig fra år til år. På bakgrunn av dette har sentrale lover, retningslinjer, uttalelser og høyesterettsdommer pekt på at det ikke er tilstrekkelig at selvkostprinsippet er fulgt for overordnet nivå, det må også dokumenteres ned på de enkelte sakstypene og i den enkelte sak. Dette stiller store regulatoriske krav til at kommunens gebyrforskrift klarer å påvise en tilstrekkelig sammenheng mellom gebyret som skrives ut og kommunens faktiske ressursbruk i saken. Gjennom bruk av EnviDan Momentum som samarbeidspartner sørget Færder kommune for at dette ble tatt hensyn til i utarbeidelsen av nye forskrifter og regulativer for selvkostområdene.