False

Prosjektering og utførelse

Vi stiller sterkt når det gjelder designet under prosjektering av transportanlegg, bassenger og pumpestasjoner. Vi arbeider med helhetsorienterte løsninger med fokus på byggbare anlegg, energiriktige løsninger, en god driftsøkonomi og ikke minst anvendelse av den nyeste og mest effektive teknologien på området.

Vi er spesielt gode på pumpeteknikk, hvor våre spesialister er blant de beste, som sikrer en optimal pumpeteknisk utforming. Våre analyser utarbeides i tett dialog med byggherren og leverandører. Våre prosjektteam inkluderer våre maskin-, anleggs-, el- og SD-ingeniører, så vi involverer hele vår fagpalett for å finne den riktige løsningen. I tillegg prosjekterer vi i 3D og siden 3D-tegningene gir alle parter et godt visuelt overblikk over prosjektet gir dette de beste forutsetningene for å velge riktig første gang.

Ved klimaendringer øker behovet for moderne bassenger og byggverk for håndtering av den økte vannmengden. Vi har mange års erfaring med prosjektering av både spare- og regnvannsbassenger, samt overløps- og utløpsbyggverk og så videre. Les også mer om våre klimatilpasningsløsninger.

Vi prioriterer omgivelsene høyt når vi prosjekterer nye bassenger og tar utgangspunkt i kundens strategi for blå-grønne tiltak ved plassering og utforming av nye bassengløsninger.

Vi har et sterkt nettverk av landskapsarkitekter og andre interessenter. Sammen med dem skaper vi rekreative rom i byen hvor regnvannsbassenget inngår som en naturlig del av det grønne området.

Ledningsanlegg
Prosjektering og tilsyn ved sanering og etablering av ledningsanlegg er en naturlig forlengelse av våre planleggingstjenester og en stor og vesentlig del av vår forretning innenfor avløp- og kloakksanering. Vi anvender alle kjente metoder for etablering og sanering av avløpssystemet og vi har blant annet eksperter innenfor kloakkprosjekter utført ved hjelp av NoDig-metoder og tunnelering.

Kommunikasjon med grunneiere og borgere
Vi har stor erfaring med separering av felleskloakk og er vant til å navigere i og håndtere avløpsprosjekter i tett befolkede områder. Derfor ser vi også kommunikasjonen med de forskjellige interessenter som avgjørende for prosjektets suksess. Vi arbeider målrettet med interessentanalyser og bruker analysens resultater til å skape en konstruktiv dialog mellom borgere, myndigheter, kunden og prosjektets øvrige parter. På denne måten føler alle at de er blitt hørt og forstår behovet for kloakksanering i området.

Ole Munk  Nielsen

KONTAKT MEG
FOR MER INFO