False

Regnvannshåndtering

Klimatilpasning er ikke bare utvidelse av kloakkene og regnvann skal ikke gjemmes vekk under jorden. Regnvann er en ressurs som vi bruker aktivt for å skape rekreative byrom og grønne oaser. Når en plan blir til virkelighet skal helheten være i fokus og løsningene skal være multifunksjonelle. 

Vi har et bredt spekter av løsninger for håndtering av regnvann som tar hensyn til det konkrete området og noen av de metodene vi anvender er:

  • Avledning av monsterregn via identifiserte forløp til områder hvor vandet gjør minst mulig skade
  • Regnvannsforsinkelse med tilbakehold av regnvannet i et magasin/basseng enten på overflaten eller under jorden. Deretter ledes vannet langsomt til et annet LAR-anlegg (for eksempel en cisterne), kloakksystemet eller resipient.

 

 

  • Nedsiving av vannet til grunnvannet/kildevannet enten gjennom overflaten (regnbed, bassenger eller permeable belegg) eller fra et magasin i jorden (cisterne). 
  • Fordampning, hvor vannet tilbakeholdes under et regnskyll og en del fordamper når regnet stopper. Effekten er til stede i alle overflatebaserte LAR-anlegg, men utnyttes mest målrettet i grønne tak.
  • Transport av vandet til en annen lokasjon. Det kan enten være snakk om lukka systemer (betongkanaler, renner i stein) hvor vannet ikke infiltrerer, eller åpne systemer hvor vannet infiltrerer (grøfter, grønne kanaler).
  • Rensning av vannet for uønskede og forurensede stoffer som kan fjernes primært fra veivann. Det kan for eksempel være snakk om naturlige fysiske, kjemiske og biologiske prosesser i åpne basseng med beplantning eller konvensjonelle løsninger som sandfang og oljeutskillere eller forskjellige filtreringsmetoder.
Mads  Uggerby

KONTAKT MEG
FOR MER INFO