False

Grundvann og vannkilder

Grunnvannsanalyser og -forekomster

I samarbeid med kunden utarbeider vi geologiske modeller og/eller grunnvannsmodeller som gir en oversikt over grunnvannsforekomstene, basert på data fra geofysikk, boringer, prøvepumping eller grunnvannskjemi. Vi kan videre hjelpe til med konkrete vurderinger av mulige forurensningskilder som kan påvirke grunnvannet.

Gjennom en grundig analyse av grunnvannsforholdene vurderer vi behov og muligheter for fremtidig vanninnvinning og med fokus på å innvinne vann av god kvalitet i tilstrekkelig mengde. Vi utarbeider en handlingsplan for å sikre tilstrekkelig ressursgrunnlag, inkludert forsyningssikkerhet, vannkvalitet, investeringer, driftsøkonomi og så videre.

Etablering av vannkilder

Vi er eksperter på prosjektering, utlysning og tilsyn ved etablering av vannkilder. Vi setter opp relevante modeller for å simulere fremtidig påvirkning av f.eks. våtmarksområder, vassdrag og grunnvannspotensialet og sikrer at dimensjoneringen er i overenstemmelse med gjeldende lovgivning.

Ved eksisterende vannkilder og brønner tilbyr vi kvalifiserte tilstandsvurderinger, basert på videoinspeksjon, vannprøver og prøvepumping. Dette gir oss det beste grunnlaget for å anbefale mulige drifts- og energioptimeringer. 

Jens Dyrberg  Nielsen

KONTAKT MEG
FOR MER INFO