False

HOLDE TILBAKE VANN I KOLDING ÅDAL

Sammen med Kolding kommune har vi startet et klimatilpasningsprosjekt der det forventes at oppbevaring av vann i nedbørfeltet til Kolding Å vil være et avgjørende element i strategien for beskyttelse av lavtliggende områder i Kolding by mot flom. Samtidig jobber Kolding kommune med å etablere låser og flompumper ved utløpet av Kolding Å i Kolding Fjord.

EnviDan er klientens rådgiver på området som handler om å finne løsninger for å beholde vannet i nedslagsfeltet, der vi bidrar med ideer med en katalog med opsjoner og byggeprogrammer for å avdekke de ulike lagringsalternativene.

Prosjektet inneholder omfattende naturregistreringer, da Koldingelvedalen med tilstøtende elvedaler er hjemsted for flere rødlistede arter, inkludert den sjeldne bjørkemusen.

 

Samtidig er det mange berørte grunneiere, noe som gjør det ekstra viktig å finne de mest optimale løsningene for både "menn og mus" når vannet med sjeldne frekvenser skal lagres på de angitte stedene.

Lagring av vann nær veier, jernbaner og andre tekniske anlegg krever utbedrende tiltak slik at sikkerhet og eksisterende eiendeler ikke kompromitteres. EnviDan bidrar til den viktige dialogen med interessenter, f.eks. Banedanmark og det danske veidirektoratet, der geoteknisk innsikt er helt avgjørende. Generelt spiller geoteknikk en stor rolle, fordi det i prosjektet kan være nødvendig å etablere sluser og demninger i den myke bunnen av elvedalen.

 

Fotos: VisitKolding

Ole Munk  Nielsen

KONTAKT MEG
FOR MER INFO

Ole Munk Nielsen

+45 27 15 37 77