False

Kongeåen

Gode erfaringer med enkel slamavvanning

Kongeåens Dambrug ApS har på Kongeåens Dambrug (landbasert fiskeoppdrettsanlegg) samt Fole Dambrug (landbasert fiskeoppdrettsanlegg) gode erfaringer med å avvanne gylle fra fiskeoppdrettsanleggenes produksjon av ferskvannsørrett gjennom bruk av TenCate Geotubes® enkle avvanningsteknologi.

Ved avvanning av gylle fra ørrettoppdrett forteller Knud Kongsted at de har oppnådd en meget tilfredsstillende avvanning med et slamprodukt på ca. 12 % tørrstoff (TS). Etterspørselen etter energiholdig biomasse stiger i takt med at det bygges flere nye biogassanlegg i Danmark. Det er derfor svært gode muligheter for avhending av energirikt slamprodukt til for eksempel et lokalt biogassanlegg.

Gylle fra produksjonen pumpes løpende opp i et utjevningsbasseng hvor det blir til bunnfall. Etter oppsamling og omtrent to dager med bunnfelling pumpes den klare fraksjonen til laguneanlegget. Deretter startes omrøring i utjevningsbassenget for å få en ensformig slamfraksjon før bunnfallsfraksjonen pumpes på en Geotube.

Driftsomkostningene er begrenset til investeringen i selve Geotuben. I tillegg forbrukes fellingskjemikalier og polymer for å binde fosfor i slammet og oppnå den rette strukturen i slamfnokkene. Ifølge Knud bruker han cirka 3-4 kg aktivt polymer per tonn TS.

Analyser av næringsstoffer i rejektvannet viser 98 % tilbakeholdelse av suspendert stoff, nesten 90 % reduksjon av fosfor og 75 % reduksjon av total nitrogen som bindes i slammet. I tillegg reduseres belastningen for resipienten vesentlig, siden det biologiske oksygenforbruket (BOF5) reduseres med 87 % ved avvanning i Geotubes. Denne reduksjonen av næringsstoffer er effektiv, også når den sammenlignes med andre avvanningsteknikker som for eksempel båndfilter.

Erfaringene har vist at slammottakeren (biogassanlegg) bedre kan håndtere slammet hvis det kun avvannes til ca. 10-12 %, siden det da fortsatt kan pumpes. I tillegg passer dette bedre i forhold til det ønskede tørrstoffinnholdet i slammet når det anvendes til nedbryting i råtnetank på biogassanlegget.

Der er også muligheter for å gjenbruke GeoTuben®

Knud Kongsted har benyttet Geotubes til avvanning av gylle fra ørretproduksjonen i flere år. Han har også gjennom flere år gjenbrukt sine Geotubes® og dermed redusert kostnadene til slamavvanning på oppdrettsanlegget ytterligere. Idéen til å gjenbruke Geotuben oppsto da Knud fikk problemer med å bli kvitt slammet. Derfor fant han på å tømme Geotuben og kvitte seg med slammet i mindre porsjoner.

For å kunne bruke Geotuben flere ganger har det vært nødvendig å skjære et ekstra hull i sekken. Slik har slamsugeren mulighet til å suge ut slammet som er avvannet. Eksperimentet med å gjenbruke Geotuben og skjære et hull har vist seg å fungere uten at slammet går ut av hullet midt i sekken når Geotuben fylles. Knud forteller at avvanningen er nesten like effektiv som da sekken var ny. Han har nå brukt de samme to Geotubene på Kongeåens Dambrug i 3 år.

Ved gjenbruk av Geotuben reduseres kapasiteten av sekken, fordi materialet blir mørt over tid. Driftspersonalet vasker sekken jevnlig for å fjerne belegg på materialet.

De nåværende Geotubes på Kongeåens dambrug har vært gjenbrukt mer enn 5-6 ganger. Det har gitt en enda bedre driftsøkonomi for bruk av Geotube til avvanning av slam fra landbaserte fiskeoppdrettsanlegg.