False

Konsekvensanalyse ved sette ned de kommunale gebyrene grunnet koronakrisen

27.03.2020

Korona-viruset har på kort tid ført til store utfordringer for nasjonen. I EnviDan følger vi utviklingen nøye og vi har observert at kommunene opplever et økende press fra interessegrupper, næringsliv og innbyggere om å ettergi eller redusere kommunale gebyrer. Som deres selvkostrådgiver så ønsker vi å bistå i å håndtere denne krevende situasjonen.
 
Hvilke muligheter har kommunene nå?
• Kalkylerenten som belastes selvkosttjenestene har på kort tid falt 70 basispunkter. I fjor endte kalkylerenten på 2,3 %, mens den i øyeblikket ligger på ca. 1,5 %. Rentekostnader utgjør en betydelig andel av de totale kostnadene for mange selvkosttjenester. Dersom kalkylerenten blir værende på dette lave nivået ut året så vil selvkostresultatene, alt annet likt, øke.
• Gjennom den nye regnskapsforskriften, gjeldende fra 1. januar i år, er det åpnet for å forlenge levetiden på tekniske anlegg fra 20 til 40 år. Et slikt grep vil redusere de årlige avskrivningskostnadene.
• Gjennom den nye selvkostforskriften, også gjeldende fra 1. januar i år, er det blant annet åpnet for å forlenge levetiden på ledningsnett fra 40 år til antatt utnyttbar levetid (60 til 80 år?). Dette vil også redusere avskrivningene.
 
Til sammen gir dette din kommune anledning til å vedta lavere gebyrsatser ut året for å avlaste kommunens abonnenter i den økonomiske krisen, og dette uten konsekvenser for planlagt bruk av eller avsetning til selvkostfond.
 
EnviDan kan bistå kommunen med følgende simuleringer for hver gebyrtjeneste som har kommunale årsgebyrer: 
  • Hva blir effekten på gebyrsatsene i år av et lavere rentenivå ut året?
  • Hva blir effekten på gebyrsatsene i år av økt avskrivningstid for eksisterende tekniske anlegg?
  • Hva blir effekten på gebyrsatsene i år av å øke levetider for planlagte investeringer?
  • Hva blir samlet effekt av de tre momentene over?