False

Mariagerfjord - nytt renseanlegg

EnviDan bygger, i samarbeid med Jakobsen og Blindkilde og Strøm Hansen, et nytt og moderne sentralrenseanlegg for Mariagerfjord Vand. Dagens ti renseanlegg legges ned og det nye sentralrenseanlegget skal dermed rense alt spillvannet i Mariagefjord kommune i Danmark fremover. For å sikre størst mulig utnyttelse av investeringen i det nye renseanlegget er det planlagt å legge ned dagens ti renseanlegg innen bare fem år.

I forkant av byggearbeidene ved renseanlegget ligger seks år med planlegging med Mariagerfjord kommune som initiativtaker. Flere mulige lokasjoner ble grundig undersøkt før dagens plassering nord for Hadsund ble valgt. Anlegget ligger flott til, i le for vestavinden bak løv- og nåletreskog, og med utsikt over landskapet mot syd, øst og nord. Mariagerfjord Vand A/S etablerer også en service- og administrasjonsbygning på det samme området. 

Renseanlegget er et såkalt «barmarksanlegg» og vi har derfor stått fritt under designarbeidet, uten å være begrenset av eksisterende anleggsdeler. Anlegget er derfor designet med en blanding av innovative og kjente løsninger som sammen sikrer optimal funksjonalitet og renseresultater med minst mulig bruk av energi og forbruksstoffer.

Spillvannet ledes til renseanlegget gjennom ikke mindre enn ni trykkledninger. Etter risting bunnfelles sanden i et rundsandfang som skiller den ut ved hjelp av tyngde- og sentrifugalkraft, uten bruk av luftinnblåsing. Dette sikrer at den lettomsettelige karbonfraksjonen er tilgjengelig i prosesstanken hvor den bidrar til renseprosessen, fremfor at den blir «brent av» i et luftet sandfang. Prosesstankene er bygget opp etter «EnviFlex»-prinsippet, noe som innebærer en tredeling av prosesstanken med både anaerobe, anoksiske og aerobe deler. Lufting foregår via luftdyser montert på heisbare batterier og omrøring sikres med frekvensregulerte omrører. Luftinntaket skjer med Turbo-vifter.

Sammen med avansert online-styring sikres best mulig rensing med minst mulig forbruk av energi og forbruksstoffer. Eksempelvis er kjemikalieforbruket til fosforfjerning svært lavt ved denne typen anlegg. Prosesstankene har for øvrig en diameter på 45,7 m og er dermed blant de aller største sirkulære tankene i Danmark.

Etter klaring føres det rensede spillvannet til den kryssende Kattegatledningen. Normalt vil ledningen fungere som en gravitasjonsledning, uten bruk av pumper, og spillvannet vil renne til utløpet fire km ute i Kattegat – en tur på omtrent 16 km. Ledningen har imidlertid også en pumpe som starter i situasjoner med stor hydraulisk belastning på anlegget og som sikrer at spillvannet kan ledes vekk.

Det nye renseanlegget har også en råtnetank på 2.000 m3 for dermed å kunne minimere slammengdene som må fraktes bort. Det utråtnede slammet avvannes på dekantere og oppbevares i lukkede semitrailere, som er en billig og «luktsikker» måte å oppbevare slam. 

Biogassen fra råtnetanken brennes i en gassmotor som produserer varme til bygninger samt strøm til el-nettet.

Anleggets tre maskinbygninger er forbundet via en ingeniørgang. Dette forenkler daglig tilgang mellom anleggsdelene samtidig som et minimum av installasjonene må legges i jorden siden hoveddelen av de mediebærende rørene mellom bygningene er lagt i ingeniørgangen. Dykkede installasjoner benyttes bare der funksjons- eller energihensyn tilsier det, ellers er maskininstallasjoner generelt utført som tørroppstilte installasjoner.

Motorer etableres med lavenergimotorer og frekvensreguleringer for å minimere energiforbruket.

Anlegget står ferdig og tas i bruk oktober 2013. Dersom dere ønsker en omvisning eller vurderer å etablere et nytt sentralrenseanlegg er dere velkomne til å kontakte Jens Albrechtsen.