False

ANVENDELSE AV BATANALYSE I NORGE

Sammen med Multiconsult og Astrup & Hellern Arkitekter gjennomførte EnviDan forprosjektet for et nytt avløpsrenseanlegg for FREVAR KF i Fredrikstad kommune. Det nye renseanlegget er designet og dimensjonert for en forventet fremtidig belastning i 2050.

Oppgaven inkluderte to parallelle vurderinger basert på størrelsen på renseanlegget: et lokalt anlegg med kapasitet på 122 000 PE for avløpsrensing fra Fredrikstad kommune og et felles anlegg med en kapasitet på 204 000 PE for avløpsrensing fra både Fredrikstad og nærliggende Sarpsborg kommune.


Bærekraftig design
Prosjektet ble delt inn i flere faser i samsvar med EnviDans konsept for bærekraftig utvikling SustainED ved bruk av BAT-teknologi, Best Available Technology. I den første fasen ble kundens visjoner og mål, FNs bærekraftsmål og fremtidige regulatoriske krav vurdert mot den fremtidige byrden i 2050. Dette resulterte i en rekke konkrete og ambisiøse miljø- og bærekraftsmål.

I den påfølgende fasen ble grensesnittet til det eksisterende anlegget bestemt, og i tredje fase ble tilgjengelige BAT-teknologier vurdert og evaluert opp mot prosjektmålene, og det ble valgt et prosesskonsept for pre-engineering.

 

Det endelige prosjektet inkluderer teknologier for å maksimere biogassproduksjon i form av forfilter for høsting av organisk karbon samt termisk hydrolyse for forbehandling av slammet før fordøyelsen. I tillegg har det vært sterkt fokus på kompakte teknologier, da arealeffektivitet var et høyt prioritert mål på grunn av vanskelige grunnforhold. Dette førte til at MBBR ble valgt som den biologiske prosessen for fjerning av BOD, COD og nitrogen. Strenge krav til fosforutslipp medførte at anlegget ble designet med skivefiltre som tertiær behandling og overløpsrensing for å sikre lave utløpskonsentrasjoner til fordel for mottakeren, elven Glomma, som går lenger forbi rekreasjonsområder på Hvaler og ut i ytre Oslofjorden.

Forprosjektet for de to fremtidssikre anleggene ble projisert i 3D BIM-modellering. EnviDan var ansvarlig for de første fasene i prosjektet, samt prosessen og maskinen i pre-design. Forprosjektet med beregninger og usikkerhetsanalyser må inngå i kommunens investeringsbeslutning og valg av størrelse på anlegget. Anlegget må, hvis alt går etter planen, være ferdig i 2025.

Foto: Multiconsult 

Kristian Enevold

KONTAKT MEG 
FOR MER INFO

Kristian Enevold

+47 46 90 59 25