Kapacitetsplanlegging og samtyring (KASA)

EnviDan yter omfattende hydraulisk bistand i et fellesprosjekt mellom BIOFOS og HOFOR om kapasitetsplanlegging og samstyring av BIOFOS’ tre renseanlegg. Prosjektet er en strukturanalyse hvor eksisterende forhold og planer i avløpsområdene til renseanleggene skal analyseres. På bakgrunn av dette skal den hydrauliske modellen oppdateres. Resultatet er blant annet viktig input til BIOFOS’ utbyggingsplan for renseanleggene frem mot 2025.

EnviDan har blant annet stått for oppdatering av styringen og kalibrering av MIKE URBAN-modellen for avløpsområdet til Spildevandscenter Avedøre. Oppdateringen har fokusert på styringen slik at denne representerer status for 2015. I tillegg har vi integrert styringen i selve MIKE URBAN istedenfor å ha den utenfor som en ekstern styringsfil. Modellen består av 7548 ledninger fordelt på 5947 områder og berører 10 kommuner. Modellen inneholder dessuten 15 sanntidsstyringer av ventiler eller pumper. Regndata kommer fra 16 av spillvannskomiteens regnmålere, mens det 31 randbetingelser som beskriver spillvann med døgnvariasjon og 15 randbetingelser for innsiving. Alt dette gjør modellen stor og kompleks å håndtere. 

I første omgang er statussituasjonen som gjengir 2015 modellert og validert mot målinger av tilløpet til renseanlegget. Deretter skal planlagte endringer beskrives, ved blant annet å implementere fremtidige separereringer, klimatilpasnings- og skybruddsprosjekter, reduksjon av fremmedvann og lignende.

Håndtering av fremmedvann
Fremmedvann, herunder innsiving, utgjør en betydelig del av tilløpet til Spildevandscenter Avedøre. Gjennom flytmålinger er det avdekket betydelige sesongvariasjoner og innsivingen blir dermed viktig for å simulere tilløpet. Den kan ikke gjengis basert på enkle antagelser. Det finnes ingen direkte målinger av innsiving, slik at denne har blitt bestemt ved kalibrering basert på data fra de syv permanente flytmålerne i avløpssystemet samt tilløpet til renseanlegget. Kalibreringen er gjort ved å forenkle modellen for å effektivisere beregningstiden samt ved hjelp av den avanserte programvaren PEST (Parameter Estimation, Doherty, 2004), som bidrar til å automatisere prosessen. 

Jeanette Agertved

Kontakt meg for mer info

Jeanette Agertved

+45 42 12 54 78