test - /Default.aspx?Id=725">her.

Et nytt regnskapsår starter med en etterkalkyle som utføres en gang i perioden desember-februar. Den skal være utført før KOSTRA-rapporteringsfristen 15. februar. I etterkalkylen ser man på relevante inntekter, investeringer og utgifter i kalkyleåret for hvert selvkostområde. Formålet med dette er å bestemme selvkostmessig over-/underdekning på tjenesteområdet. Dette selvkostresultatet  registreres mot selvkostfondet for utjevning over de neste fem årene.

Selvkoståret

I "H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester" heter det at: 

"Innenfor de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for brukerbetaling, må kommunen utarbeide en selvkostkalkyle (for- og etterkalkyle) av kostnadene innenfor de aktuelle tjenesteområdene. Dette må gjøres for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost".

For- og etterkalkyle utgjør tilsammen "selvkoståret". EnviDan Momentum bistår flere enn 250 av våre kunder med dette hvert år gjennom våre budsjett- og etterkalkylemøter. Du kan lese mer om vår virksomhet innenfor selvkost her.

Et nytt regnskapsår starter med en etterkalkyle som utføres en gang i perioden desember-februar. Den skal være utført før KOSTRA-rapporteringsfristen 15. februar. I etterkalkylen ser man på relevante inntekter, investeringer og utgifter i kalkyleåret for hvert selvkostområde. Formålet med dette er å bestemme selvkostmessig over-/underdekning på tjenesteområdet. Dette selvkostresultatet  registreres mot selvkostfondet for utjevning over de neste fem årene.

I slutten av hvert regnskapsår skal det gjennomføres et selvkostbudsjett (forkalkyle). Dette utføres typisk i perioden august-oktober, og skal beregne relevante inntekter, investeringer og kostnader i budsjettåret. Formålet med kalkylen er å bestemme de kommunale gebyrene for budsjettåret. Hensikten er å kunne styre selvkostfondene bevisst mot å disponere fond i tråd med generasjonsprinsippet. I kalkylen lager man en prognose for inneværende regnskapsår og et budsjett for det neste.

Når vi bistår våre kunder med budsjett og etterkalkyle foregår dette vanligvis som et heldagsmøte i kundens lokaler. I forkant av møtet etterspør vi de nødvendige dataene og bearbeider disse. I møtet går man gjennom hvert enkelt område og benytter kundens inngående kjennskap til egen virksomhet til å lage så nøyaktige kalkyler som mulig. Etter etterkalkylen tilbyr vi et notat i tråd med KRS 6 som skal rapporteres som en del av årsregnskapet. I etterkant av budsjettet tilbyr vi budsjettnotater som gir en oversikt over økonomiplanperioden og utviklingen for selvkostområdene. Slike budsjettrapporter gir en lettfattelig oversikt over alle selvkostområdene og brukes gjerne som basis for fremlegging til politikere og andre interessenter. For våre premiumkunder er disse to møtene og tilhørende noter en del av abonnementet, til en rabattert pris. Resultatene og eventuelle noter fra møtene er tilgjengelig på EnviPortalen, som du kan lese mer om her.

Martin  Brenne

Vil du vite mer?