VARGA

''Vand og Ressource Genvindings Anlæg''

Sammen med BIOFOS og andre samarbeidspartnere har EnviDan fått bevilget over 19 millioner DKK til et fyrtårnsprosjekt kalt VARGA. Bevilgningen kommer fra miljø- og matvareministeriet under MUDP-programmet. Prosjektet har som formål å sørge for at ressursene i spillvann og avfall utnyttes enda bedre enn det gjør i dag, til fordel for byens borgere.

Prosjektets hovedformål er å transformere et tradisjonelt renseanlegg til et "Vand & Ressource Genvindings Anlæg", derav navnet VARGA. I prosjektet utvikles essensielle deler av den sirkulære økonomien med fokus på oppnåelse av CO2-nøytralitet og utnyttelse av næringsstoffene i byenes avfall og spillvann til produksjon av økologiske matvarer. I prosjektet demonstreres synergier ved samarbeide om utnyttelse av ressurser på tvers av vann-, avfall- og den økologiske landbrukssektoren.

Veien mot fremtidens renseanlegg
Prosjektet skisserer innovative målsetninger for fremtidens renseanlegg. Det skal tenkes nytt, hvor et ressursanlegg både renser spillvannet og utnytter ressurserne til det fulle, i stedet for et konvensjonelt renseanlegg. 

Dette vil bli demonstrert i et av Danmarks største renseanlegg Avedøre (kapasitet på ca. 400.000 PE) som skal utgjøre en case for demonstrasjon av dansk miljøteknologi i en internasjonal kontekst.

Tverrfaglig innsats
BIOFOS, EnviDan, ARC, UNISENSE og DTU Miljø er de partnerne som sammen skal finne frem til nye metoder for å oppnå CO2-nøytralitet og ressursutnyttelse i VARGA.

”Vi ser et stort eksportpotensial i fyrtårnsprosjektet VARGA innenfor våre rådgivningstjenester som CO2-nøytral rensing, sirkulær økonomi, oppgradering av biogass, avansert onlinestyring og leveranser av Salsnes filtre for optimering av karbonfangst og økt konsentrasjon av primærslam,” sier utviklingssjef hos EnviDan A/S, Jeanette Agertved Madsen.

Det er langt fra første gang at EnviDan har arbeidet sammen med BIOFOS. Parallelt med VARGA arbeider EnviDan sammen med BIOFOS om en utbyggingsstrategi 2025 for alle de tre renseanleggene i BIOFOS samt om utvidelse av råtnetankskapasiteten, nytt slamlager og ombygging av sandfang på renseanlegget Lynetten.

Jeanette Agertved

Jeanette Agertved

+45 42 12 54 78