False

DATADREVET RESSURSSTYRING MED REHAB-IT FOR NOVAFOS

Novafos er et dansk interkommunalt selskap som er ansvarlige for vannverk, avløpsrenseanlegg samt vann- og avløpsnett for drøyt 400.000 innbyggere i de 9 eierkommunene. Siden 2019 har EnviDan jobbet med Rehab-IT for Novafos sitt avløpsnett.

Implementering av Rehab-IT for fornyingsplaner inkluderte utarbeidelse av årshjul, plan for TV-inspeksjon og renovering, gjennomgang av risikoledninger, inkludering av nye parametere innen hydraulikk, miljø og fremmedvann samt oppdatering av priser og budsjetter. Rehab-IT modellen ble ‘trent’ med maskinlæring for å beregne ‘Novafos-indeksen’ for fysisk tilstand, samt utarbeidelse av generelle og individuelle aldringskurver til Rehab-IT. Prosjektet inkluderte også opplæring av Novafos personale i Rehab-IT. 

Det er bygget totalt 9 Rehab-IT-modeller, én for hver eierkommune. Alle modellene er etablert med både hovedledninger og stikkledninger. Modellene inkluderer informasjon om renseanlegg og avløpssystemer, driftshendelser fra Danmarks ledende FDVsystem for VA-sektoren, EnviDrift der driftshendelser var gruppert etter fysisk tilstand, hydraulisk tilstand, korrektivt og preventivt vedlikehold, resultater fra Mike Urban, planlagte prosjekter, økonomiske nøkkeltall, data om avløp og overløp samt informasjon om fremmedvann.

En vesentlig del av arbeidet var automatiseringen omkring både tolkning av TV-inspeksjoner og beslutning om saneringsprosjekter. Det ble utviklet automatisk tolkning av TV-inspeksjoner til en Novafos-indeks, som representerer sannsynligheten for funksjonssvikt av en ledning. 

 

Ved hjelp av maskinlæring og avansert statistikk omkring historiske TV-inspeksjoner er det utviklet en metodikk for utarbeidelse av individuelle aldringskurver. Dette gir et best mulig estimat på sannsynligheten for funksjonssvikt av individuelle ledninger – i dag og i årene som kommer. I kombinasjon med en individuell fastsettelse av konsekvensen av funksjonssvikt oppnås det en risikobasert prioritering på ledningsnivå med utgangspunkt i nåværende situasjon, men også i hvordan risikobildet vil være om 5, 10 og 30 år osv.

Beslutningsgrunnlaget ble presentert på en lettfattelig måte. Etter presentasjonen har Novafos og EnviDan i fellesskap justert og modnet planene. Deretter er beslutningene om fremtidig TV- og saneringsplan fattet av de ansvarlige i eierkommunene. 

Med Rehab-IT evaluerte kommunene konsekvensene for servicemål, samt størrelsen av investeringsprosjekt og driftsbudsjett osv. i en langsiktig plan (+10 år). På denne måten fikk kommunene en datadrevet og risikobasert ressursstyring i hele Novafos.

Etter førstegangs implementering brukes Rehab-IT deretter periodisk for prioritering og justering av aktiviteter, samt til løpende overvåking av den effekten tiltakene har på målene. Eksempelvis har Novafos beskrevet sine tekniske servicemål med tilhørende KPIer og målemetoder innen avløpsområdet. Målene følges opp av forvaltningen. 

 

SE EN VIDEO OM ENVIDANS ARBEID MED REHAB-IT (DANSK)

Tor Morten Olsen

KONTAKT MEG
FOR MER INFO

Tor Morten Olsen

+47 23 96 67 09

Mads  Uggerby

KONTAKT MEG
FOR MER INFO

Mads Uggerby

+45 42 12 54 72