False

Risvangen

Stort planleggingsprosjekt med fokus på klima og innovasjon

Som en del av EnviDans partneringavtale med Aarhus Vand gjennomføres en kloakksaneringsplan for Risvangen i Aarhus, et område på omtrent 50 ha. Målet med prosjektet er dels at alt regnvann tilsvarende en 100-års-hendelse skal kunne håndteres innenfor området, og dels at avløpssystemet klimatilpasses slik at det kan håndtere så mye regnvann som mulig ved hjelp av løsninger for lokal avledning av regnvann (LAR-løsninger). Samspillet mellom LAR og skybruddsanlegg er derfor essensielt i prosjektet. Mulighetene for valg av løsninger begrenses ytterligere av dårlige nedsivingsforhold i området, og fokus er derfor lagt på løsninger som forsinker vannet og gir det tid til å fordampe. Skybruddsinfrastrukturen i hovedplanen består hovedsakelig av parker, grøntarealer og grønne korridorer, og det har vært et sentralt poeng at den terrengbaserte klimatilpasningen skal bidra til rekreative og aktivitetsfremmende kvaliteter i området. Innbygger- og interessentmedvirkning har derfor også vært i fokus gjennom hele prosjektforløpet.

EnviDan er hovedrådgiver på prosjektet og har utarbeidet hovedplanen for området. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med landskapsarkitektfirmaene Arkitema Architects og Gruppe F.

Nærmere om hydraulisk modellering
I prosjektet er det benyttet avanserte avløps- og terrengmodeller til beregning av strømmer og oversvømmelser ved ekstremregn. Samtidig brukes modellene til å analysere effektene og justere designet av de klimatilpasningstiltakene som benyttes. EnviDan har dessuten utarbeidet komplekse beregninger av grunnvannspåvirkningen i området ved forskjellige scenarier, inkludert betydningen av den underjordiske, urbane infrastrukturen som ledningsgrøfter og lignende. 

Innovasjon for løsningenes skyld
Det ble avholdt flere innovasjonsworkshoper i forkant av arbeidet med hovedplanen for området, hvor hensikten var å få frem så mange gode ideer som mulig. Det er i tverrfaglige miljøer de beste løsningene skapes og i prosessen har Aarhus kommune, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut og Orbicon bidratt aktivt på tverrfaglige workshoper ved å komme med relevante innspill til den samlede løsningen.