False

Selvkost i kommuner

Momentum Selvkost Kommune

Er gebyrene i din kommune beregnet i henhold til «Forskrift om beregning av samlet selvkost»?

EnviDans selvkostverktøy kan benyttes på alle kommunale tjenester som skal beregne selvkost i henhold selvkostforskriften – eksempelvis vann-, avløp- og renovasjonstjenester, byggesak, oppmåling og feiing.

Vi har utviklet selvkostmodeller som håndterer både kommunal- og norsk standard kontoplan. Det som kjennetegner våre selvkostmodeller er at de alltid er oppdatert i henhold til gjeldende lover og regelverk og er enkle å bruke. Kort oppsummert inneholder våre selvkostmodeller:

  • Opptil 12 tjenester i samme fil
  • Enkle og raske løsninger for å inkludere og ekskludere kontosteder og kontoer
  • Et samlet anleggsregister for alle gebyrområdene
  • Grafiske fremstillinger av gebyrsatser og kostnadsutvikling
  • Gode simuleringsmuligheter og valgmuligheter i forbindelse med fondsbruk
  • Forslag til regnskapsføring av fond
  • Enkle menyer slik at brukere selv kan benytte modellen ved etterkalkyle og budsjett
  • Fleksible presentasjoner og rapporter

Ved bruk av vår modell unngår du store uforutsette svingninger i gebyrstørrelser. Vi bistår i dag 300 kommuner og renovasjonsselskaper årlig med å sørge for rettferdige og korrekte gebyrer til sluttbrukerne.

Våre konsulenter kommer gjerne og holder en uforpliktende demonstrasjon av våre selvkostverktøy. Kontakt oss i dag på telefon 919 20 552 eller på mail: demonstrasjon@selvkost.no

 

 

Vår selvkostmodell er også tilgjengelig gjennom EnviPortalen. Det betyr at kommunen gjennom en web-basert portal har tilgang til sin egen selvkostmodell som kan aksesseres direkte via nettleseren. Her finner man grafiske fremstillinger, ulike rapporter og viktige nøkkeltall for alle selvkostområdene i kommunen. Du kan lese mer om vår portalløsning her.

Rådgiving innen selvkost

Vi har gjennom en lang rekke prosjekter i norske kommuner og selskaper opparbeidet oss ekspertise om alt som omhandler selvkost. Vår ekspertise er derfor godt benyttet av kommunene ved utarbeidelse av gebyrforskrifter, gebyrregulativ og kostnadsanalyser innenfor gebyrområdene. Vi er en naturlig samarbeidspartner for mange av våre kunder i forbindelse med for- og etterkalkyle, dette kan du lese mer om her.

Eksempelvis utfører vi analyse av selvkostgrunnlaget per sakstype i gebyrregulativet til kommunen. For tjenestene reguleringsplan, byggesak og oppmåling skal selvkost tilstrebes i den enkelte sak samtidig som gebyrinntektene ikke skal overstige samlet gebyrgrunnlag. Siden 2009 har gebyrnivået for disse tre områdene i snitt økt med over 65 % på landsbasis. Det er derfor ikke usannsynlig at mange kommuner nå nærmer seg full kostnadsdekning. Dermed er det desto viktigere å ha kontroll på kostnadsdekningsgraden for hver enkelt sakstype. En slik analyse vil gi kommunen bedre kontroll over kostnadskomponenter og gebyrgrunnlaget i de enkelte sakene, noe som vil gjøre at gebyrfastsettelse i større grad kan være i tråd med selvkostforskriften i fremtiden og innfri departementets dokumentasjonskrav til beregning av sakstypenes kostnadsgrunnlag.

Last ned

Les vår brosjyre om fordelene med EnviDan Momentums selvkostmodeller