Effektivitetsbarometer VA

De senere årene har det vært et økende fokus på selvkosttjenester i media, gjerne i form av rangeringer av kommunale gebyrer for vann, avløp og renovasjon. For selvkosttjenester kan sammenligninger av pris (årsgebyr) ofte være misvisende fordi årsgebyret i et enkelt år i stor grad vil påvirkes av disponering av historiske over-/underskudd, svingninger i næringsaktivitet og i antall nye tilknytninger på ledningsnettet.

Vi opplever stor interesse for bedre sammenligninger i VA-sektoren. Sektoren innrapporterer årlig store mengder data til Statistisk Sentralbyrå (SSB) og andre organisasjoner. Data­innsamlingen krever ofte betydelig egeninnsats og i ettertid utnyttes kanskje ikke statistikkdataenes potensiale fullt ut. Vi har derfor utarbeidet et effektivitetsbarometer for VA-sektoren. Formålet med Effektivitetsbarometer VA er å gi kommunene et alternativ til eksisterende sammenligninger som ofte utelukkende er fokusert på prisnivå, på kvalitetsparametere som rensekrav, PH, vannfarge etc., eller som sammenligner bredt på tvers av mange ulike kommunale tjenesteområder.

Effektivitetsbarometer VA er basert på data som allerede er rapportert til SSB og har et klart fokus på VA-sektorens kostnadsside fremfor å måle på prisparametere. I tillegg dokumenterer rapporten i hvilken grad kommunen reinvesterer i anlegg og ledningsnett samt tilstanden til ledningsnettet i form av lekkasjer og vanntap.

I mange europeiske land benyttes statistikkdata i VA-sektoren til utstrakt sammenligning med fokus på forbedringspotensial. EnviDan håper Effektivitetsbarometer VA kan bidra i så måte med nyttige innspill til politikere, administrasjon og innbyggere.

Ketil Endre  Pedersen

Vil du vite mer?

Ketil Endre Pedersen

+47 975 04 019

Kristoffer Blom Årvik

Vil du vite mer?

Kristoffer Blom Årvik

+47 48119912