False

EnviSak

Selvkost for saksbehandlingsoppgaver i kommuner

De siste årene er selvkostberegninger for kommunens saksbehandlingsområder kommet mer i fokus. Dette kan ses i sammenheng med at kommunene i mindre grad enn tidligere subsidierer disse tjenestene, med tilhørende økte priser for brukerne av tjenestene.

I tillegg er beregningsreglene for disse gebyrområdene skjerpet ved innføringen av den nye kommuneloven. Da ble selvkostprinsippet lovfestet for første gang og konkrete beregningsreglene ble forskriftsfestet i forskrift om beregning av samlet selvkost. Nå har kommunene blant annet ikke lov til å fremføre underskudd for gebyrbelagte tjenester etter plan- og bygningsloven, matrikkellova og eierseksjonsloven.

Reglene for selvkostberegning av saksbehandlingsoppgaver er vesentlig strengere enn reglene for vann- og avløpsgebyrer; gebyrer for plan- og byggesaker, oppmåling- og eierseksjoneringssaker må tilsvare selvkost i den enkelte saken. Kommunene må også kunne dokumentere prismekanismene i sine lokale gebyrforskrifter. Kommunen bør vite hvilke ressursbruk som ligger bak de enkelte sakstypene og arbeidsmengden en sak krever for å ferdigbehandles.

Til sammen gjør dette at det er svært viktig for kommunene å kunne beregne korrekte priser per sakstype og at beregningene kan dokumenteres i ettertid. I praksis er ofte gebyrsatsene for saksbehandling i kommunene basert på historiske priser som er indeksjustert i en årrekke. De er sjelden basert på beregninger hvor gebyrsatsene er satt i forhold til arbeidsmengde. Dette gjør at mange kommuner mangler tilstrekkelig dokumentasjon av størrelsen på gebyrene i sine gebyrregulativ og kanskje har feilpriset én eller flere sakstyper.

EnviDan har på bakgrunn av dette utviklet EnviSak – et verktøy for å hjelpe kommunene med beregningen av gebyrsatser i tråd med både særlovgivningen og med selvkostregelverket. EnviSak vil i tillegg gi nødvendig og objektiv dokumentasjon på om gebyrene står i forhold til arbeidsmengden for den enkelte sakstypen. Det vil gi et godt grunnlag for eventuelt videre arbeid med gebyrregulativet, inkludert som datagrunnlag for å budsjettere neste års gebyrsatser i tråd med ønsket kostnadsdekning.

I tillegg vil verktøyet være fint å ha i bakhånd ved eventuelle klagesaker eller ved dersom gebyrregulativer overprøves ved lovlighetskontroll etter kommuneloven kapittel 27.