False

Selvkoståret

I selvkostforskriftens veileder fremgår det at kommunen/selskapet skal utarbeide "en fullstendig selvkostkalkyle i tråd med selvkostforskriften, selv om dette ikke er uttrykkelig sagt i forskriften. Dette for å ha kontroll med og kunne dokumentere at gebyrinntektene ikke overstiger samlet selvkost." Videre at det må "utarbeides en budsjettkalkyle i forkant av budsjettåret, som et grunnlag for å kunne fastsette gebyrnivået og budsjettere gebyrinntektene."

For- og etterkalkyle utgjør tilsammen "selvkoståret". EnviDan Momentum bistår flere enn 250 av våre kunder med dette hvert år gjennom våre budsjett- og etterkalkylemøter. Du kan lese mer om vår virksomhet innenfor selvkost her.

Et nytt regnskapsår starter med en etterkalkyle som utføres i forbindelse med årsavslutningen av det tilbakelagte regnskapsåret, en gang i perioden desember-februar. Den skal være utført før KOSTRA-rapporteringsfristen 15. februar. I etterkalkylen ser man på relevante inntekter, investeringer og utgifter i kalkyleåret for hvert selvkostområde. Formålet med dette er å bestemme selvkostmessig over-/underdekning på tjenesteområdet. Dette selvkostresultatet registreres mot selvkostfondet for utjevning over de neste fem årene.

I slutten av hvert regnskapsår skal det gjennomføres et selvkostbudsjett (forkalkyle). Dette utføres typisk i perioden august-oktober, og skal beregne relevante inntekter, investeringer og kostnader i budsjettåret. Formålet med kalkylen er å fastsette de kommunale gebyrene for budsjettåret på en slik måte at kommunen får dekket sine kostnader samtidig som selvkostfondet disponeres i tråd med generasjonsprinsippet. I kalkylen lager man en prognose for inneværende regnskapsår og et budsjett for det neste.

Når vi bistår våre kunder med budsjett og etterkalkyle foregår dette vanligvis som et heldagsmøte i kundens lokaler. I forkant av møtet etterspør vi de nødvendige dataene og bearbeider disse. I møtet går man gjennom hvert enkelt område og benytter kundens inngående kjennskap til egen virksomhet til å lage så nøyaktige kalkyler som mulig.

Etter etterkalkylen tilbyr vi et notat i tråd med forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv § 5-13 som dekker opplysningene som skal inngå i årsrapporten om selvkostområdene. I etterkant av budsjettet tilbyr vi budsjettnotater som gir en oversikt over økonomiplanperioden og utviklingen for selvkostområdene. Slike budsjettrapporter gir en lettfattelig oversikt over alle selvkostområdene og brukes gjerne som basis for fremlegging til politikere og andre interessenter. For våre premiumkunder er disse to møtene og tilhørende noter en del av abonnementet, til en rabattert pris. Resultatene og eventuelle noter fra møtene er tilgjengelig på EnviPortalen, som du kan lese mer om her.