False

Solhøgda, Eidsvoll kommune: Varsel om fornyet oppstart av detaljregulering

15.06.2022

I henhold til Plan- og bygningslovens §12-8 varsles det om oppstart av detaljregulering for Solhøgda (gbnr. 10/153 og 177) i Eidsvoll kommune. Det varsles også om at det skal forhandles om utbyggingsavtale med Eidsvoll kommune. Forrige planoppstart ble kunngjort 12.10.2016 med frist for uttalelse 14.11.2016. Regulant var da BEIAS-gruppen AS.

Reguleringsarbeidet omfatter hele eller deler av følgende eiendommer med gnr/bnr:
10/13, 353/1, 9/38, 10/125, 9/5, 10/59, 10/51, 10/153, 10/84, 10/103, 10/170, 10/177, 10/49, 10/70, 10/43, 10/52, 10/40, 10/1, 10/181, 10/28, 10/175, 11/1, 10/145, 10/71, 10/114, 10/24, 10/63, 10/120, 10/7, 10/146, 10/95, 10/83, 10/96, 10/23, 11/23, 10/113, 11/4.

Planområdet og formål

I planområdet inngår ubebygd areal, eksisterende bebyggelse, deler av Styrivegen og Ludvikbakken. Del av Styrivegen inkludert tilhørende grøft mot sørvest som ligger innenfor nylig vedtatt plan: gbnr. 10/13 m.fl.
Styri, medtas i planvarselet i tilfelle det blir nødvendig med justeringer innenfor dette området. I løpet av planprosessen kan planområdet bli innskrenket.

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av frittliggende småhusbebyggelse på eiendom 10/177 og 153. Det er i samsvar med overordnet plan: Kommuneplan for Eidsvoll 2021-2031.
Hele planområdet er på 61,7 daa. Planlagt utbygget areal er på ca. 38 daa.
Planlagt adkomst fra Styrivegen til utbyggingsområdet er via eiendom 10/125, 10/59 og mindre del av 9/5.

Langs fv. 1594 Styrivegen skal det reguleres fortau i fortsettelsen av nylig vedtatt plan for 10/13m. mfl.
Styri til gjeldende plan for Solstad. Hvilken side av Styrivegen fortauet skal legges på skal vurderes i planprosessen.

Del av eiendom 9/5 er i kommuneplanen avsatt til LNF- område. Det er gjennom søk i databaser ikke funnet kulturminner eller sårbare/ truede naturtyper/ arter innenfor området.
Under konsekvensutredning av eiendommene 10/153 og 177, før innlemmelse i kommuneplan 2013-2024, ble det ikke gjort funn av arter/ naturtyper eller kulturminner med spesiell verdi. Det forventes at det er tilfellet også for del av 9/5 og forslagstiller vurderer det slik at hensyn til naturmangfold, kulturminner, geologi etc. vil bli tilstrekkelig utredet i det ordinære planarbeidet. Det vurderes derfor slik at det ikke er behov for konsekvensutredning.

Det er utført arkeologisk undersøkelse innenfor utbyggingsområdet og det ble registrert en kullgrop innenfor 10/153. Det er varslet at kullgropen vil frigis ved vedtak av reguleringsplan.

 

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til:

Arealtek AS v/Hanne Marie Lium
Elvarheimgt. 10B
2408 Elverum
hml@envidan.no
Mobil: 918 68 084

 

Frist for å komme med merknader til oppstartsvarselet er 07.08.2022
Det vil også bli anledning til å komme med merknader til planforslaget i forbindelse med offentlig høring. Det gjøres oppmerksom på at innsendte merknader ikke blir besvart med brev, men følger saken til politisk behandling.

HANNE MARIE LIUM

VIL DU VITE MER?
KONTAKT MEG
FOR MER INFO

HANNE MARIE LIUM

+47 918 68 084