False

UTBYGGINGSPLANER I NORGE, DANMARK OG SVERIGE

EnviDans har utarbeidet et konsept for fasedelt utbyggingsstrategi og -planer som fokuserer på kartlegging, vurdering, prioritering og fastsettelse av mål. Etter dette utføres selve analysen av teknologier for å sørge for at målene nås. EnviDan tilbyr et konsept som sikrer et godt og gjennomarbeidet beslutningsgrunnlag med en tilhørende økonomisk analyse og risikovurdering-.

For å imøtekomme fremtidens utfordringer med økt belastning fra eierkommunene, klimaendringer og skjerpede myndighetskrav begynte BIOFOS i 2016 å se på muligheten for å utvide Danmarks tre største kommunale renseanlegg til en samlet kapasitet på 2,1 millioner PE. Siden 2016 har EnviDan bistått BIOFOS med utarbeidelse av utbyggingsstrategi 2025 og utbyggingsplan 2025. EnviDan har benyttet en faseoppdeling for å systematisere arbeidet av de to første fasene, grunnlag og teknisk grunnlag. Dette arbeidet har omfattet blant annet vurdering av fremtidige belastningsprognoser for 2025 med et sikte mot 2045, konsekvenser av endringer i oplandet og i avløpssystemet, fremtidige myndighetskrav og andre lovmessige forhold samt nåværende kapasitet på renseanleggene

I tredje fase, BAT-analysen, er det fastsatt mål for reduksjon av miljøbelastning og utført en analyse av hvilke teknologier med tilhørende økonomi som kan benyttes for å øke kapasiteten og optimere ressursutnyttelsen på renseanleggene. Det er også tatt hensyn til at teknologien skal oppfylle BIOFOS’ egne ambisiøse pejlemærker og målsetninger for 2025. På bakgrunn av resultatene for de tre fasene ble det utarbeidet en utbyggingsstrategi for 2025 som ble godkjent av styret i BIOFOS i september 2017. Etter dette er forutsetninger verifisert og de anbefalte løsninger er konkretisert i en utbygginsplan for 2025, denne ble styregodkjent september 2018.

Udbygningsstrategi for norske renseanlegg
Udbygningsstrategierne fokuserer på, at renseanlæggene i fremtiden reducerer miljøpåvirkninger og optimerer ressourceudnyttelsen. 

Vejen frem til udbygningsstrategien er baseret på EnviDans faseopdelte koncept for udvikling af langtidsholdbare udbygningsstrategier. I 2018 er arbejdet fortsat omkring konkretisering af løsninger, anlægsbesøg og vurdering af potentielle forprojekter. EnviDan Momentum utarbeiet i 2017 utbyggingsstrategier for Fuglevik og Øra renseanlegg som har kapasitet på henholdsvis 115.000 og 200.000 PE. Her var kundens ønske å være et foregangsselskap knyttet til det å skape bærekraftig forvaltning i tråd med avløpsbransjens visjoner. Fremtidige myndighetskrav er også vurdert før det ble utbyggingsstrategi for renseanleggene med sikte mot 2040 ble utarbeidet.

Utbyggingsstrategiene fokuserer på at renseanleggene skal reduserer miljøpåvirkning og optimere ressursutnyttelsen i fremtiden. Veien frem til utbyggingsstrategien er basert på EnviDans faseoppdelte konsept for utvikling av strategier som kan være gjeldene i lang tid. I 2018 arbeides det fortsatt med konkretisering av løsninger, anleggsbesøk og vurdering av potensielle forprosjekt.

Udbygningsplan for et stort renseanlegg i Sverige
VA SYD har sammen med EnviDan akkurat påbegynt en utbyggingsplan av Malmøs største renseanlegg, Sjölunda Renseanlæg, som har 550.000 PE som følge av Malmøs befolkningsvekst. I tillegg skal det gjøres en foreløpig vurdering om Källby rensenanlegg i Lund, med PE på 120.000, kan legges ned og i stedet pumpe alt spillvannet til Sjølunda.  Dette prosjektet skal også følge EnviDans konsept for utarbeidelse av utbyggingsplaner. Det skal lages et grunnlag basert på myndighetsforhold, forventet nye vilkår og en prognose for den samlede fremtidige belastning frem mot 2040. I det tekniske grunnlaget vurderes den nåværende kapasiteten ved Sjölunda renseanlegg. Til slutt skal det utføres en kartlegging av miljøpåvirkning fra begge renseanlegg, og det skal etableres konkrete må for hvert prosjekt. disse målene skal sikre at det fremtidige renseanlegget lever opp til så vel eksterne krav som VA SYDs interne ambisiøse virksomhetsmål.

Marcus  Larsson

KONTAKT MEG FOR MER INFO

Marcus Larsson