False

Varsel om oppstart av planarbeid: Hellerud, Vestby kommune

01.08.2022

På vegne av tiltakshaver Hellvik Hus Follo Eiendomsutvikling varsles det i henhold til plan- og bygningsloven §12-8 oppstart av detaljregulering for Hellerud. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Planen fremmes som en privat reguleringsplan hvor Arealtek AS er engasjert til å utarbeide planen.

Planområdet ligger litt nordøst for Vestby sentrum.
Området som skal bygges ut består av deler av gbnr. 12/9 og gbnr. 11/23. PlanID er 30190257.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for sentrumsnære boliger. Området er ikke tidligere regulert og planområde er ca. 5 daa.
Planen vil legge til rette for småhusbebyggelse i to etasjer. Atkomst til nytt boligområde blir via Gamle Solevei. Trafikksikker løsning for gående og syklende til og fra planområdet løses via Gamle Solevei og eksisterende boligveger som utgjør korteste veg til sentrum.

Eiendommene er i gjeldende kommuneplan, Kommuneplan 2019-2030 planID KPLAN, avsatt til boligbebyggelse. Det er vurdert at planforslaget ikke faller inn under bestemmelsene i KU-forskriften. Virkninger av planen vil fremkomme av planbeskrivelsen.
 

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til:
Arealtek AS v/Hilde Smedstad
Elvarheimgt. 10B
2408 Elverum
his@envidan.no
mobil: 930 69 363
 

Det planlegges med 1. gangs behandling i formannskapet på nyåret 2023.
Frist for å komme med merknader til oppstartsvarselet er 22.8.2022. Det vil også bli anledning til å komme med merknader til planforslaget i forbindelse med offentlig høring.

LAST NED MER INFORMASJON HER